Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Acceptatie van de Voorwaarden

Het gebruik van de diensten van Sezer Services, inclusief de reiniging ter plaatse van matrassen, stoelen en banken, evenals het ophalen en afleveren van tapijten en jaloezieën, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Klanten worden over deze voorwaarden geïnformeerd op het moment van de afspraak of door het sturen van een link naar deze voorwaarden.

Artikel 2 - Aansprakelijkheid en Garanties

Sezer Services verbindt zich tot het leveren van een hoogwaardige reinigingsdienst. Het bedrijf wijst echter alle verantwoordelijkheid af voor schade gerelateerd aan de intrinsieke kenmerken van de materialen, reacties op reinigingsproducten, en effecten van externe factoren zoals vochtigheid of licht. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot het krimpen, rekken, of vervormen van de stoffen.

Artikel 3 - Opslag en Terugtrekking

Voor tapijten en jaloezieën die voor reiniging zijn meegenomen, indien deze niet binnen 30 dagen na kennisgeving van beschikbaarheid worden opgehaald, kunnen ze als verlaten worden beschouwd en eigendom worden van Sezer Services.

Artikel 4 - Beperking van Aansprakelijkheid bij Schade

In geval van schade, verlies, diefstal of vernietiging door externe factoren zoals brand, zal het maximale compensatiebedrag beperkt zijn tot vier keer de prijs van de reiniging. Voor tapijten met een hogere verklaarde waarde zal deze waarde in aanmerking worden genomen binnen de limieten van onze verzekeringsdekking.

Artikel 5 - Klachten

Klachten moeten worden ingediend op het moment van levering of binnen drie dagen na deze. Voor diensten die ter plaatse zijn uitgevoerd, moeten klachten onmiddellijk na de dienst worden gemaakt.

Artikel 6 - Facturering en Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar aan het einde van de dienst voor reinigingen die ter plaatse zijn uitgevoerd, of bij levering voor tapijten en jaloezieën. Bij niet-betaling kunnen extra kosten worden toegepast.

Artikel 7 - Kennisgeving voor Artikelen van Hoge Waarde

Voor artikelen met een geschatte waarde van meer dan €1000 moet de klant Sezer Services voor de reiniging informeren om een adequate risicobeoordeling mogelijk te maken en overleg met onze verzekeraar indien nodig.

Artikel 8 - Garantie op Vlekverwijdering

Hoewel Sezer Services geavanceerde technieken gebruikt, wordt de volledige verwijdering van vlekken niet gegarandeerd. De effectiviteit van de behandeling hangt af van de aard en ouderdom van de vlekken.

Artikel 9 - Voorbereiding van Artikelen voor Reiniging

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat artikelen zoals tapijten waterwasbaar zijn voordat ze voor reiniging worden ingediend.

Artikel 10 - Inspectie na Levering

De klant moet de gereinigde artikelen binnen 24 uur na ontvangst inspecteren en uitpakken. Bij ontevredenheid moet de klant binnen 24 uur contact opnemen met Sezer Services om de mogelijkheden voor herreiniging te bespreken.

Artikel 11 - Kosten bij Afwezigheid

Elke niet gemelde afwezigheid voorafgaand aan de geplande ophaling of levering zal leiden tot een vergoeding van €20,00.

Artikel 12 - Vertrouwelijkheid en Bescherming van Persoonsgegevens

Sezer Services verbindt zich tot het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van haar klanten. De verzamelde gegevens in het kader van de geleverde diensten zullen uitsluitend worden gebruikt voor het beheer van bestellingen, het leveren van diensten en de communicatie met klanten, in overeenstemming met de geldende wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 13 - Recht van Weigering

Sezer Services behoudt zich het recht voor om de dienst te weigeren voor artikelen waarvan de staat, netheid of het type materiaal een buitensporig risico vormt voor de apparatuur of het personeel, of als de reiniging tot verslechtering van het artikel zou kunnen leiden.

Artikel 14 - Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

Sezer Services behoudt zich het recht voor om de prijzen, termen en voorwaarden van haar diensten op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op gepaste wijze aan de klanten worden gecommuniceerd en zijn van kracht zodra ze op de officiële website of via een ander communicatiemiddel worden gepubliceerd.

Artikel 15 - Jurisdictie en Geschillenbeslechting

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de plaats waar het hoofdkantoor van Sezer Services gevestigd is. Partijen verbinden zich ertoe om een minnelijke schikking na te streven voordat zij gerechtelijke stappen ondernemen.

Artikel 16 - Overmacht

Sezer Services kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gedeeltelijke of totale niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie.

Artikel 17 - Aanvaarding van de Risico's Verbonden aan Reiniging

De klant erkent en aanvaardt de risico's inherent aan het reinigingsproces, met name met betrekking tot oude, delicate of sentimenteel waardevolle artikelen. Sezer Services zal zich inspannen om deze risico's te minimaliseren, maar kan geen volledige afwezigheid van schade in dergelijke gevallen garanderen.